หลักเกณฑ์และขอบเขตการประเมิน

กำลังพล สส.ทหาร ทุกคน เข้ารับการประเมินทักษะดิจิทัล

จำนวน 30 ข้อ 

เกณฑ์ผ่าน 60% คิดเป็น 18 ข้อ

*** สามารถส่งผลการประเมินได้เพียงครั้งเดียว และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำการประเมินได้อีก 1 ครั้ง

------------------ โดยมีขอบเขตการประเมิน ดังนี้ ------------------

1. กลุ่มรองนายพลขึ้นไป ประเมินในกลุ่ม Dlit 100 และ 400

2. กลุ่ม น.4 น.5 ประเมินในกลุ่ม Dlit 300 และ 400

3. กลุุ่ม พ.ท.  ประเมินในกลุ่ม Dlit 100-700

4. กลุ่ม พ.ต.ลงมา ประเมินในกลุ่ม Dlit 100-400 และ Dlit 600-700

Last modified: Wednesday, 16 December 2020, 8:39 AM