ประกาศ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ เป็นการคัดลอกเนื้อหาจากหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ
ผ่านระบบ e-Learning จากสำนักงาน กพ.
https://learn.ocsc.go.th/course/view.php?id=50

นอกจากนี้ ยังมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่อเนื่อง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://learn.ocsc.go.th/course/view.php?id=59

(No announcements have been posted yet.)