การบ้านครั้งที่ 2

๑. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล/ทำความสะอาดข้อมูล

๒. ลองนำข้อมูลมาจัดทำเป็น Data Visualization ที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย