การบ้านครั้งที่ 1

ให้ผู้เรียนนำข้อมูลของหน่วยงานของท่าน เช่น ข้อมูลจำนวนประชาชนผู้รับบริการ ข้อมูลจำนวนประชาชนผู้มาจดทะเบียนจำแนกตามจังหวัด ข้อมูลการอบรม ข้อมูลประมาณที่ใช้ ฯลฯ