ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 ๑. สามารถอธิบายองค์ประกอบทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

 ๒. สามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

 ๓. สามารถอธิบายพื้นฐานของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

 ๔. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งานจริงได้

 ๕. สามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และใช้โปรแกรมในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจริงได้   

 ๖. สามารถดูแลรักษาและป้องกันความเสียหายทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมบำรุงลงได้

 ๗. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากภัยคุกคามได้

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบ E-Office ให้รองรับการทำงานของหน่วย สามารถพัฒนาระบบเป็นทีมได้ โดยแบ่งส่วนงานในการพัฒนา ซึ่งระบบ E-Office สามารถทำให้งานรับส่งเอกสารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหัวข้อต่างๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวก ส่งผลให้เกิดข้อมูลจ านวนมาก มหาศาล หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการท า Data Visualization จึงเป็นความรู้ ที่ส าคัญส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล เพื่อใช้ในการท าข้อมูลภาพแสดงผลเชิง ปริมาณที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ส าหรับประกอบการจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ การสรุปผล และการน าเสนอ เพื่อให้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมได้ชัดเจน