Available courses

วิทยาศาสตร์ข้อมูล ห้วงที่ 1

การอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลระยะที่ 1 (22-26 สิงหาคม 2565)ภายใต้ความร่ว...
Course

Introduction Artificial Intelligence

เข้าใจระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) และสามารถนำข้อมูลที่มีในหน่วยงานมาประยุ...
Course

ประเมินทักษะดิจิทัลสำหรับ นขต.บก.ทท.

แบบประเมินทักษะดิจิทัลทั้ง 7 ด้าน (Dlit100-700) สำหรับกำลังพล บก.ทท...
Course

Operations Officer Skills

ประเมินทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหน่วย...
Course

Data Visualization

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ข้อมูล ความ...
Course

Digital_Literacy

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง...
Course

การสร้างระบบ e-Office สำหรับองค์กร

พัฒนาระบบ E-Office ให้รองรับการทำงานของหน่วย สามารถพัฒนาระบบเป็นทีม...
Course

Computer Maintenance

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ๑. สามารถอธิบายองค์ประกอ...
Course

Manual Handling e-Learning Courses

คู่มือการปฏิบัติงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไ...
Course

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบ...
Course